Módosul az ÉNGY szabályozása
Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának közleménye, mely alapján módosul az építési normagyűjtemény szabályozása, ennek oka, hogy az ÉNGY legutóbbi módosítása jelentősen hátrányos érintette a 2011 januárjában kifizetési kérelmet benyújtókat, vagy benyújtani szándékozókat.
A közlemény alapján a jövőben további egyszerűsítések várhatók.


A Z ÚMV P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 4 / 2 0 1 1 ( 0 1 . 2 8 . ) K Ö Z L E M É N Y E

az Építési Normagyűjtemény közzétételéről, valamint a vonatkozó szabályozás
módosításáról:

A "az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet" (a továbbiakban: Vhr.) 30. § (2) bekezdése alapján az
Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) az Építési Normagyűjteményt (A továbbiakban:
ÉNGY) évente január 15-ig közleményben teszi közzé.
Az IH 2011-ben január 1-jétől alkalmazandó új ÉNGY-t nem tesz közzé, tekintettel az
ÉNGY alkalmazására vonatkozó szabályokat tartalmazó Vhr. folyamatban lévő
módosításra. Ez alapján 2011. január 1-jét követően a 2010. december 31-én
hatályos az ÉNGY 2010/2. verziójának alkalmazását meghosszabbítja 2011.
március 31-ig, amelyet az IH a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
honlapján tesz közzé (www.mvh.gov.hu).
2011. március 31-ig az IH új ÉNGY-t tesz közzé, amelyet 2011. április 1-jétől kell
alkalmazni.
Az ÉNGY-re vonatkozó szabályozás jelenleg módosítás alatt áll, azonban az
ügyfelek 2011. január hónapban is nyújthatnak be kifizetési kérelmeket. Kérjük, hogy
alábbi módosítási tájékoztató figyelembe vételével döntsenek a kifizetési kérelmek
ezen időszakban való benyújtásáról, vagy az új, az ügyfelek számára kedvezőbb
feltételeket tartalmazó ÉNGY életbe lépése utáni kifizetési kérelem benyújtásról.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP)
beruházásaihoz kapcsolódó építési tevékenységek végrehajtásához az IH előírta az
ÉNGY kötelező érvényű használatát, ez az ÚMVP minden, építési beruházással
érintett intézkedésére vonatkozik. Ennek megfelelően az ügyfelek támogatási
kérelmeinek részét képezi az építési tervdokumentáció és az azt ÉNGY szerinti
munkanemekre és építési tételekre lebontó mellékletek (formanyomtatványok). Az
ügyfelek beruházásainak megvalósítása során a legtöbbször előforduló probléma,
hogy az egyes munkanemekre, vagy azon belül az építési tételekre meghatározott
támogatási összeg (referenciaár) a megvalósítás során a piaci trendek alapján
módosul.
Az ÚMVP keretében támogatásban részesülő ügyfelek ÉNGY alkalmazásából eredő
problémáinak kezelése érdekében, valamint a beruházások lebonyolításának
egyszerűsítése érdekében az IH az ÉNGY-vel kapcsolatban több módosítást
kezdeményezett.
A kifizetési kérelmek benyújtásakor alkalmazott ÉNGY használata a támogatási
összeg felhasználását veszélyezteti amiatt, hogy a támogatási kérelem
benyújtásakor és a kifizetési kérelem benyújtásakor az eltérő referenciaárak
szerepelnek az ÉNGY-ben. A módosítás értelmében az ügyfelek kifizetési
kérelmeinek elbírálásánál a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos ÉNGY-t
kell figyelembe venni annak érdekében, hogy amennyiben egy építési tétel
referenciaára csökken, az ügyfelet ne érje kár, hanem a támogatási kérelme
benyújtásakor figyelembe vett referenciaáron tudjon elszámolni.
Az ügyfelek a beruházásaik során mindeddig kizárólag hatósági előírás alapján
nyújthattak be módosítási kérelmet az MVH-hoz. A jóváhagyott műszaki tartalom
ezen a kivételes eseten kívül nem volt megváltoztatható. A gyakorlati tapasztalatok
alapján viszont számos esetben indokolt és költségkímélő műszaki megoldásokat
sem lehetett átvezetni a fennálló szabályozás miatt. A jelenlegi módosítás alapján ez
ügyben az IH a szabályozás rugalmasabbá tételén dolgozik.
A beruházás során előforduló belső költségátcsoportosítás aránya a módosítás
értelmében emelkedik, nagyobb szabadságot adva az ügyfélnek a beruházás
megvalósításában.
A módosítás az ÚMVP minden jogcímére kiterjed, mivel az ÉNGY-re vonatkozó
szabályok általánosan vonatkoznak az ÚMVP-re.

Budapest, 2011. január 28.
Búsi Lajos, IH vezető
Content Management Powered by CuteNews

Archív hírek